Częste pytania
do programu Nowy dom dla drukarki

1. Na czym polega III edycja programu Canon Nowy dom dla drukarki?

To program, który wspiera organizacje pozarządowe non profit, wyposażając je w nowoczesne i wydajne urządzenia biurowe. Przedsiębiorcy regularnie wymieniają swoje maszyny, ponieważ nowe urządzenia oferują wiele nowości, ale skanery i drukarki, które opuszczają ich biura, nadal są w świetnym stanie i mogą być z powodzeniem wykorzystywane w codziennych procesach biurowych. Są one więc przekazywane organizacjom pożytku publicznego.

2. Co można zyskać biorąc udział w III edycji programu Nowy dom dla drukarki?

Organizacja biorąca udział w programie może otrzymać na wyposażenie biura nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne.

3. Kto może wziąć udział w III edycji programu Nowy dom dla drukarki?

W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, działające -– wedle zapisów statutu - w obszarze działań na rzecz zwierząt od co najmniej 3 lat.

4. Jestem firmą handlową, czy mogę wziąć udział w III edycji programu Nowy dom dla drukarki?

Nie, w programie mogą wziąć udział tylko organizacje non profit, czyli organizacje, których działania nie mają na celu przyniesienia zysku organom nią zarządzającym.

5. Prowadzę działalność pożytku publicznego od 2 lat, czy mogę wziąć udział w III edycji programu Nowy dom dla drukarki?

Nie, w programie mogą wziąć udział organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, które działają od co najmniej 3 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia do programu.

6. Reprezentuję organizację non profit działającą w kilku obszarach. Czy mogę wziąć udział w III edycji programu Nowy dom dla drukarki?

Organizacja działająca w kilku obszarach może zostać zakwalifikowana do programu, jeżeli działalność na rzecz zwierząt faktycznie stanowi jej działalność dominującą i jej też dotyczą przedstawiane w zgłoszeniu projekty.

7. Co należy zrobić, aby wziąć udział w III edycji programu Nowy dom dla drukarki?

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://nowydomdladrukarki.pl/wezudzial

8. W jakim terminie mogę dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać w terminie od 11 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

9. Jakie informacje muszę podać w formularzu zgłoszeniowym?

W formularzu należy podać nazwę organizacji, dane adresowe, adres strony www, NIP, KRS, OPP (opcjonalnie), dane osoby kontaktowej oraz załączyć opis 1-3 projektów z obszaru działań na rzecz zwierząt, zrealizowanych przez organizację w ciągu ostatnich 5 lat. Trzeba też udzielić informacji o ilości i rodzaju materiałów biurowych, które organizacja kopiuje/drukuje/skanuje.

10. Dlaczego muszę podać z jakich rozwiązań biurowych korzysta organizacja i jakie materiały obecnie skanujemy, drukujemy?

Podanie takich informacji w formularzu zgłoszeniowym pomoże firmie Canon w doborze odpowiedniego urządzenia, jak najlepiej dostosowanego do konkretnych potrzeb danej organizacji.

11. Co powinien zawierać opis przedstawianych projektów?

Opis przedstawianych projektów powinien mieć format pliku pdf o pojemności nie większej niż 5 MB. Powinien zawierać co najmniej datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, jego zasięg terytorialny, liczbę zwierząt objętych wsparciem, cele oraz ogólny opis działań i efekt końcowy. Mogą się w nim ponadto znaleźć zdjęcia, grafiki, tabele, wykresy, itp. Opis 1 projektu nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4.

12. Działam w kilku organizacjach. Czy mogę zarejestrować więcej niż jedną z nich podając te same dane osoby kontaktowej?

Nie. Jeżeli reprezentują Państwo większą liczbę podmiotów, to można je zarejestrować, ale do każdej organizacji musi być przypisana inna osoba kontaktowa z innym numerem telefonu i adresem email.

13. Czy mogę dokonać więcej niż jednego zgłoszenia tej samej organizacji, ale zawierającego opis różnych projektów?

Nie, jedna organizacja może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Należy wybrać i opisać 1 do 3 projektów z obszaru działań na rzecz zwierząt, zrealizowanych przez organizację w ciągu ostatnich 5 lat. Wybór projektów, które postanowicie Państwo zaprezentować leży po Państwa stronie.

14. Czy organizacja może przedstawić opis projektu, który był realizowany wcześniej niż 5 lat temu?

Nie, należy przedstawić opis projektów, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat.

15. Jakie dokumenty będą wymagane przez organizatora, aby móc otrzymać darowiznę w ramach programu?

Na etapie weryfikacji zgłoszenia zwrócimy się mailowo do wybranych organizacji z prośbą o uzupełnienie skanów dokumentów takich jak: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzenie nadania statusu OPP, statut organizacji lub innych dokumentów, które zostaną wskazane w wiadomości e-mail.

16. Czy i w jaki sposób otrzymam potwierdzenie dokonania rejestracji?

Tak, potwierdzenie dokonania rejestracji zostanie wysłane na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, po jego poprawnym uzupełnieniu. W przypadku nieotrzymania wiadomości email z potwierdzeniem zgłoszenia proszę sprawdzić folder Spam.

17. Jak mogę sprawdzić status mojego zgłoszenia?

Po poprawnej rejestracji zgłoszenia wyślemy do Państwa wiadomość e-mail, potwierdzającą jego wpłynięcie. W trakcie weryfikacji trwającej do 30 sierpnia 2023 r. zwrócimy się do organizacji spełniających kryteria programu o przekazanie skanów wymaganych dokumentów. Ogłoszenie listy organizacji, którym Canon przekaże urządzenia w ramach projektu Nowy dom dla drukarki, nastąpi za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej do dnia 30 września 2023 r.

18. Co jest brane pod uwagę przy weryfikacji zgłoszeń?

Przy weryfikacji zgłoszeń brane są pod uwagę przede wszystkim: zakres działalności organizacji, opisane w zgłoszeniu projekty z obszaru działań na rzecz zwierząt, zrealizowane w ciągu ostatnich 5-ciu lat, uzasadnienie wniosku oraz potrzeb danej organizacji i dostępność urządzeń, które w ramach programu będą rozdysponowane.

19. Czy rejestracja na stronie www gwarantuje otrzymanie darowizny?

Nie, rejestracja nie gwarantuje otrzymania darowizny. Urządzenia zostaną przekazane wybranym przez Canon organizacjom.

20. Czy mogę wybrać konkretny model urządzenia, którego potrzebuje moja organizacja?

Nie, nie ma możliwości wyboru konkretnego modelu urządzenia, decyzję jakie urządzenie otrzyma organizacja podejmuje Canon w oparciu o informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, dotyczące potrzeb danej organizacji.

21. Kiedy i jak odbędzie się ogłoszenie wyników?

Ogłoszenie listy organizacji, którym Canon przekaże urządzenia w ramach programu Nowy dom dla drukarki, nastąpi za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej do dnia 30 września 2023 r.

22. Jak otrzymam informację o przyznaniu darowizny?

Informacja o otrzymaniu darowizny zostanie przekazana pocztą e-mail na adres wskazany w treści zgłoszenia.

23. Jak odbywa się przekazanie urządzenia?

W celu przekazania urządzenia zostanie zawarta umowa darowizny między organizacją a firmą Canon, która w porozumieniu z organizacją zajmie się również dostarczeniem i instalacją urządzenia w siedzibie organizacji.